Skip to the main content

notulen ALV 26 oktober 2023

 

 

 

 

Verslag ALV 26 oktober 2023

Recreatie Bridge Alphen

 

 

Notulen

Algemene Leden Vergadering d.d. 26 oktober 2023, 19:30 uur in De Bron.

 

 1. Opening

Annalies opent de vergadering en heet allen welkom. Zij deelt mede dat secretaris Joop Wijs als gevolg van ziekte nog afwezig is. Zijn herstel vergt nog enige tijd, momenteel revalideert hij.

Annalies spreekt haar dank uit aan penningmeester Winus Franken, die tijdens de afwezigheid van Joop het secretariaat waarneemt.

Bij afwezigheid van Joop is Wim Doodhagen bereid gevonden de notulen van de ALV te maken.

 1. Vaststelling verslag ALV 2022 d.d. 20 oktober 2022.

De vergadering stemt in met het verslag

 1. Ingekomen stukken

Van de leden zijn:

 • aanwezig 105 leden, waaronder de bestuursleden Annalies Doodhagen, Winus Franken en Andre van Herel.
 • 16 leden niet aanwezig bij de ALV, maar komen even later wel binnen om te bridgen, en
 • 16 leden afwezig met kennisgeving
 1. Jaarverslag secretaris en voorzitter

De vergadering stemt in met het verslag

 1. Jaarverslag voorzitter WEdstrijd COmmissie

De vergadering stemt in met het verslag

 1. Financiële zaken

6A:         Jaarverslag penningmeester

Er zijn geen vragen, op- of aanmerkingen. De vergadering stemt in met het                                                            verslag

6B:         Resultaat september 2022 t/m augustus 2023

Er zijn geen vragen of opmerkingen, de vergadering is akkoord.

6C:         Balans per 31 augustus 2023

Ook hier geen vragen of opmerkingen, de vergadering is akkoord

 1. Bevindingen kascommissie (de heer Rob Müller en Henri Komen.

Namens de commissie neemt Henri het woord. De commissie verklaart op 2 oktober 2023 de stukken (resultaat en balans) te hebben gezien en gecontroleerd. Ze hebben daarbij geen onregelmatigheden waargenomen en een en ander akkoord bevonden. De commissie adviseert de  vergadering derhalve de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen. Waarmee de vergadering met applaus instemt.

 1. Benoeming leden kascommissie c.a.

Rob Müller wordt bedankt voor de gedurende twee jaar bewezen diensten; Henri Komen wordt nu voorzitter van de commissie. Het al eerder benoemde reservelid Henry l’Herminez schuift nu door en wordt benoemd als 2e lid van de commissie. De voorzitter roept leden op zich aan te melden als reservelid van de commissie; in de loop van de avond meldt Piet Commandeur zich daarvoor aan.

 1. Begroting 2023-2024

Winus licht de begroting 2023-2024 toe: Net als het afgelopen jaar sluit de begroting voor 2023-2024 met een klein negatief saldo, € 772,-. Dit is bewust gedaan omdat er sprake is van een grote financiële reserve. Daarnaast heeft het bestuur ook nog € 1000,- vanuit de reserve apart gezet voor de viering van het 7e lustrum in 2028. Dit zal de komende 4 jaar ook steeds gebeuren.

De contributie voor komend jaar wordt niet verhoogd. Deze is vastgesteld op € 88,- voor een enkel lid; € 72,50 voor een dubbel lid en € 67,50 voor een 3dubbel lid. Nieuwe leden betalen  6,- inschrijfgeld. De verwachting is dat de NBB de bondscontributie per 1 januari 2024 nog eens met € 1,50 verhoogt. Ook dit zal niet van invloed zijn op de contributie die de leden betalen.

Op de vraag van Mari van Tol antwoordt Winus dat de contributie wordt geheven over het verenigingsjaar, van september t.m. augustus.

 1. Vaststellen contributie 2023-2024

De vergadering gaat akkoord met de hierboven genoemde contributie voor het verenigingsjaar 2023-2024.

 1. Benoeming bestuursleden

Van de zittende bestuursleden zijn Annalies Doodhagen en Winus Franken dit jaar aftredend, het eind van de tweejarige zittingstermijn is bereikt. Beiden hebben zich herkiesbaar gesteld voor de respectievelijke functies van voorzitter en penningmeester. Er hebben zich geen tegenkandidaten aangemeld. Onder applaus gaat de vergadering akkoord met de herbenoeming van Annalies en Winus.

Bestuurslid Arnold Kruithof is enige tijd geleden om persoonlijke reden teruggetreden als bestuurslid Algemene Zaken. Heike Schmidt heeft zich aangemeld als nieuwe kandidaat. De vergadering gaat akkoord met haar benoeming. Loes de Blois heeft zich een tijdje geleden al aangemeld als commissielid Lief & Leed, is al vanaf april dit jaar actief en wordt nu ook formeel benoemd.

 1. Vaststellen speelprogramma 2023-2024

De vergadering gaat akkoord met het voorstel.

 1. Prijsuitreiking aan de club kampioenen

Naast de bridge-kampioenen worden eerst drie leden alternatieve kampioenen geëerd: Harry Meijer voor zijn inzet bij de WECO; Ton van Leeuwen als drijvende kracht achter de verzorging van de materialen en Koos Oskam als webmaster van de club.

Daarna worden Karel Scheeres & Johan van Rijen als clubkampioenen gehuldigd, en Karel & Johan samen met Eric Vollebregt & Kees Langejan als clubkampioenen viertallen.

 1. Rondvraag

Er zijn geen vragen

 1. Sluiting

Om 19:54 uur sluit Annalies de vergadering, dankt iedereen voor het vertrouwen en spreekt de wens uit dat het weer een fijn verenigingsjaar mag worden.

 

 

Wim Doodhagen, notulist i.v.m. afwezigheid van de secretaris.

Andere artikelen
Handleiding RBA- Uitslagen service

Handleiding RBA- Uitslagen service

        Handleiding RBA- Uitslagen service Op de clubsite...

10/11/2023 - Harry Meijer
Invaller – Transfer Lijst

Invaller – Transfer Lijst

      U kunt u aanmelden door een email te sturen naar : ...

06/11/2023 - Joop Wijs
Speel schema 2023-2024

Speel schema 2023-2024

    Speelprogramma RBA 2023 - 2024  7 september Welkomstdrive...

31/10/2023 - André van Herel